Virtualus bėgimas „Už Ukrainą“
Pastarųjų savaičių įvykiai sukrėtė mus visus ir privertė įvertinti tai, ką turime Lietuvoje. Paprasti dalykai – saugumas, maistas, būstas, laisvė – vos už 1000 km nuo Lietuvos tapo deficitu. Pirmosios kovo mėnesio dienos taip pat parodė, kaip svarbu paremti tuos, kuriems to labiausiai reikia sunkiomis aplinkybėmis. Šiuo tikslu „Maratomanija“ organizuoja labdaros bėgimą „Už Ukrainą“.
Virtualus bėgimas už Ukrainą suteikia mums galimybę daryti gera sau ir kitiems tuo pačiu metu. Judėjimas suteikia mums energijos, sveikatos ir teigiamų emocijų, o mūsų parama bus naudinga daugeliui žmonių, kuriems reikia pagalbos už tūkstančių kilometrų į pietus ir tuo pačiu karo pabėgėliams iš Ukrainos, atvykusiems pas mus į Lietuvą.
Šis renginys yra labdaros renginys, kitaip tariant, visos pajamos iš dalyvio mokesčio, viršijančios tiesiogines virtualaus bėgimo organizavimo išlaidas (medalio gamyba ir išsiuntimas, mokėjimo centro aptarnavimo mokestis, PVM), bus skirtos Ukrainos pagalbos organizacijoms ir nukentėjusiems Ukrainos piliečiams, pasitraukusiems iš Tėvynės į Lietuvą, padedant jiems įsigyti pačių reikalingiausių daiktų. Kadangi pagalbos reikia jau dabar, o medalių gamyba užtruks mažiausiai 4-5 savaites, medaliai dalyviams bus išsiųsti balandžio mėnesį, t. y. ne iš karto įveikus savo distanciją. Tikimės jūsų supratingumo dėl trumpo medalių laukimo laiko.
Trumpiausia labdaros bėgimo „Už Ukrainą“ distancija – 1 km, taip pat galima įveikti 3 km, 5 km, 10 km, 21,1 km ir 42,2 km distancijas. Galite pasirinkti vieną arba visas. Galite savo pasirinktą distanciją eiti, bėti, žygiuoti.  Distancijos tik preliminarios, jūs galite įveikti ir savo pasirinktą atstumą.

Labdaros bėgimo starto mokestis – 15 eurų, o jei norite paremti nukentėjusius nuo karo karo didesne auka, rinkitės startinį mokestį pagal savo išgales ir norą.

Pervedimų srityje galite pasirinkti 20 €, 25 €, 30 €, 40 € arba 50 €. 
Į dalyvio mokestį įskaičiuotas medalio siuntimas paprastu paštu. Adresą reikės nurodyti kartu su atsiųstu rezultau.

Bėgimo adresą ir rezultatą siųskite į el.paštą: info@maratomanija.lt .

Jei norite, kad medalis būtų siunčiamas į užsienį, turėsite sumokėti 3 eurus, kad padengtumėte papildomas pašto išlaidas.

 

BĖGIMAS VYKS TRIS SAVAITES NUO 2022-03-18 IKI 2022-04-17
Visi dalyviai gaus renginio medalius ir atminimo diplomus.

PASTABA!!!
Dalyviai gali bėgti renginyje ir neimti medalio. Tokiu atveju visa jų skirta parama bus skirta Ukrainos nukentėjusiems žmonėms. Tie, kas atsisako medalio, turi atskirai informuoti, kad „medalio nereikia, visą registracijos mokestį skiriu Ukrainai“ arba parašyti tai su rezultato pateikimu.

REZULTATŲ PATEIKIMAS:
1. Virtualaus bėgimo metu bėgama, einama, žygiuojama viena iš šių distancijų: 1km, 3km, 5km, 10km, 21,1km, 42,2km arba 50km.
2. Laiką bėgimo dalyviai matuoja savarankiškai bėgdami savo pasirinktoje saugioje trasoje, naudodami bet kokią viešai ir laisvai prieinamą sporto programėle (pvz.: Strava, Nike Run Club, Garmin ir kitos), išmaniųjų laikrodžių nuotraukos ir pan., svarbiausia, kad aiškiai būtų matomas įveiktas atstumas ir laikas.
3. Virtualaus bėgimo dalyviai savo asmeninį rezultatą privalo atsiųsti el.paštu rezultatai@maratomanija.lt
4. Dalyvis savo pasirinktą trasą turi įveikti 2022-03-18 – 2022-04-17.
5. Jūsų pasiektas rezultatas bus viešai skelbiamas oficialiame varžybų protokole ir varžybų puslapyje, skiltyje „Rezultatai“.
6. Finišavus „Bėgimas už Ukrainą“ virtualiame bėgime ir pateikus rezultatą, Jums Jūsų nurodytu paštu bus išsiųstas medalis. Dalyviai norintis gauti medalį paštu privalo kartu su rezultatu parašyti savo adresą į el.paštą: info@maratomanija.lt

 

Virtual Run „For Ukraine“
The events of recent weeks have shaken us all and made us take stock of what we have in Lithuania. Simple things – security, food, housing, freedom – have become scarce just 1000 km away. The first days of March also showed how important it is to support those who need it most in difficult circumstances.
To this end, Maratomania is organising a charity run „For Ukraine“.
The virtual run for Ukraine gives us the opportunity to do good for ourselves and others at the same time. The movement gives us energy, health and positive emotions, and our support will benefit many people in need thousands of kilometres to the south and at the same time the war refugees from Ukraine who have come to us in Lithuania.
This event is a charity event, in other words, all proceeds from the participation fee over and above the direct costs of organising the virtual run (medal production and shipping, payment centre service fee, VAT) will be donated to Ukrainian aid organisations and to the affected Ukrainian citizens who have fled their homeland to Lithuania, helping them to purchase the most necessary items.
As the need for help is now and the production of the medals will take at least 4-5 weeks, the medals will be sent to the participants in April, i.e. not immediately after they have completed their distance. We hope that you will be understanding about the short waiting time for the medals.
The shortest distance of the Charity Run for Ukraine is 1 km, with distances of 3 km, 5 km, 10 km, 21.1 km and 42.2 km available. You can choose one or all. You can walk, run or Nordic walk all distances.
The entry fee for the charity run is €15, but if you want to support the war victims with a larger donation, please choose the entry fee according to your means and desire.
The entry fee includes sending the medal by ordinary post. You will need to provide your address with the result. If you want your medal to be sent abroad, you will have to pay €3 to cover the additional postage costs.
THE RUN WILL TAKE PLACE OVER THREE WEEKS FROM 18-03-2022 TO 17-04-2022

Registration:
https://tickets.paysera.com/lt/event/uz-taiku-finisa
All participants will receive event medals and commemorative diplomas.

NOTE!!!
Participants can run in the event and not receive a medal. In this case, all donations will go to the victims of Ukraine. Those who refuse a medal must separately inform that „no medal is needed, I am donating the full registration fee to Ukraine“ or write it with the result.

SUBMISSION OF RESULTS:
1. 1. Run, walk, hike one of the following distances during the virtual run.
2. Participants will time themselves by running on a safe course of their choice, using any publicly and freely available sports app (e.g. Strava, Nike Run Club, Garmin, etc.), smartwatch photos, etc., as long as the distance covered and the time are clearly visible.
3. Participants of the Virtual Run must send their personal result to rezultatai@maratomanija.lt
4. The participant must complete the course of his/her choice between 18-03-2022 and 17-04-2022.
5. Your result will be published in the official competition protocol and on the competition page under „Results“.
6. After finishing the Run for Ukraine virtual race and submitting your result, a medal will be sent to you by post. Participants wishing to receive a medal by post must write their address along with the result to the following e-mail address: info@maratomanija.lt